Biuletyn Informacji Publicznej

ul. Katedralna  8
14-530 Frombork

Wykonanie i dostawa gablot wystawienniczych dla Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku informuje o wyniku postępowania na zadanie „Wykonanie i dostawa gablot wystawienniczych dla Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku″.

Informacja o wyniku postępowania

**********************************

informacja z otwarcia ofert

**************

********

*

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) poniżej progów unijnych wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, o nr ZD.25.2.2022 pod nazwą: Wykonanie i dostawa gablot wystawienniczych dla Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Pytanie 1
Jako warunek udział w postępowaniu Zamawiający wskazał co najmniej dwie dostawy polegające na wykonaniu, dostarczeniu i montażu gablot ekspozycyjnych i spełniające łącznie następujące wymagania:
a) co najmniej jedna dostawa była lub jest realizowana w muzeum,
b) wartość co najmniej jednej z dostaw wyniosła minimum 400.000 zł brutto.
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dostawy dotyczyły gablot wykonanych z materiałów posiadających ODDY TESTy, ze wskaźnikiem szczelności ACD < 0,4, a przynajmniej jedna z nich dotyczyła gablot z akumulatorami?

Odpowiedź Zamawiającego:
Warunek udziału w postępowaniu nie odnosi się do materiałów, z których gabloty zostały wykonane jak również do ich szczelności czy też wykorzystania do oświetlenia akumulatorów. Zamawiający wymaga jedynie, żeby Wykonawca wykazał się dwiema realizacjami, z których przynajmniej jedna była lub jest realizowana w Muzeum oraz jedna z nich posiadała wartość minimum 400.000 zł brutto.

Pytanie 2
Zgodnie z OPZ wszystkie materiały użyte do wykonania gablot powinny spełniać bezterminowo ODDY TESTy. Natomiast zgodnie §1 pkt. 6 projektu umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wszystkich atestów, świadectw, gwarancji i instrukcji dotyczących przedmiotu zamówienia. Czy w takim wypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży dokumentów, w tym ODDY TESTów przedmiot zamówienia nie zostanie odebrany przez Zamawiającego? W jaki sposób Zamawiający zweryfikuje, czy potencjalny Wykonawca dostarczy gabloty zgodne z OPZ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z zapisami w SWZ i załącznikami do niego, jeżeli Wykonawca nie przedłoży wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, przedmiot umowy nie będzie mógł być odebrany przez Zamawiającego.
Zgodność dostarczonych gablot z OPZ Zamawiający zweryfikuje na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, które zostały określone zarówno w umowie jak i OPZ.  Zgodnie z OPZ Wykonawca ma obowiązek dostarczyć m.in. raport z badań dotyczący korozyjności środowiska w otoczeniu materiałów używanych przez Wykonawcę do produkcji gablot, tzw. „ODDY TEST” oraz raport z badań szczelności gabloty (współczynnik ACD).

Pytanie 3
W dziale V pkt 8 ppkt 2) SWZ zawarto następujący zapis: „Zamawiający dopuszcza też sytuację, kiedy w wyniku zaproponowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych konieczna będzie zmiana”. Czy wobec takiego zapisu Zamawiający w trakcie realizacji umowy na wniosek Wykonawcy odstąpi od wymaganego w OPZ ODDY TEST?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zapis dopuszczający możliwość zmiany materiałów i urządzeń na równoważne zaproponowane przez Wykonawcę nie dotyczy wymaganego w OPZ ODDY TESTu.

Pytanie 4
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gablot i witryn z akumulatorami. W jaki sposób Zamawiający planuje ładowanie akumulatorów:
– w trakcie ich użytkowania (wystawy),
– w trakcie ich magazynowania (poza wystawą)?

Odpowiedź Zamawiającego:
Ładowanie akumulatorów (zarówno w trakcie użytkowania jak i w trakcie magazynowania) odbywać się będzie w sposób tradycyjny, poprzez podłączenie ich do zasilania (sieci energetycznej). Szczegółowe zasady ładowania i doładowania akumulatorów winny być wskazane przez Wykonawcę w instrukcji obsługi gablot, o której jest mowa w OPZ.

Pytanie 5
W dziale V pkt 8 ppkt 2) SWZ zawarto zapis: „Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać materiały oraz urządzenia równoważne odpowiednio zaznaczając pozycje w kosztorysie ofertowym oraz przedstawiając sporządzony przez siebie wykaz, materiałów oraz urządzeń równoważnych”.
Czy wobec tego nie powinno być dodatkowego załącznika tj. kosztorysu ofertowego, który należy złożyć wraz z ofertą?

Odpowiedź Zamawiającego:
Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten zapis w SWZ. Zapis dotyczący odniesienia się do kosztorysu ofertowego należy traktować jako oczywistą omyłkę pisarską – Zapis powinien brzmieć „Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać materiały oraz urządzenia równoważne przedstawiając sporządzony przez siebie wykaz, materiałów oraz urządzeń równoważnych”.

Pytanie 6
Jaka ilość opraw jest przewidziana w gablotach pulpitowych:
a) gablota o wymiarach 1100 x 750 x 1000 mm (w tym wys. klosza 250),
b) gablota o wymiarach 800 x 750 x 1000 mm (w tym wys. klosza 250)?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z opisem zawartym w OPZ „W gablotach należy przewidzieć dwa panele oświetleniowe (od frontu i z tyłu gabloty) z możliwością włączania i wyłączania odrębnie każdego z nich”.

Pytanie 7
Jakich wymiarów oraz jakie parametry mają spełniać panele oświetleniowe w gablotach pulpitowych?

Odpowiedź Zamawiającego:
Wymiary paneli oświetleniowych determinuje wielkość gabloty. Zgodnie z OPZ panele winny być montowane od frontu i z tyłu gabloty, a parametry jakie mają spełniać panele oświetleniowe zostały określone w OPZ w pkt. 4, 3) Oświetlenie:

  1. w gablotach pulpitowych oświetlenie montowane na wysięgnikach, w delikatnym profilu (listwie/szynoprzewodzie)
  2. w gablotach wolnostojących wysokich oświetlenie punktowe, montowane na pionowych listwach (szynoprzewodach) we wszystkich  czterech narożnikach; ilość punktów świetlnych – 10 na każdej listwie, z możliwością ich demontażu;
  3. natężenie oświetlenia z jednego punktu świetlnego ≥73 lm
  4. współczynnik oddawania barw CRI≥90
  5. temperatura barwowa w przedziale 2900-5000K (stało lub zmiennotemperaturowa – do uzgodnienia)
  6. możliwość regulacji kata pochylenia i kąta świecenia oraz możliwość regulacji natężenia oświetlenia przy pomocy pilota.

Szczegóły zaproponowanych rozwiązań (w tym także oświetlenia), nie ujęte w OPZ powinien rozstrzygać projekt gabloty, o którym mowa w pkt. 7 OPZ:
„Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia projekty poszczególnych gablot (gablota pulpitowa w jednym z zamawianych wymiarów oraz gablota pionowa, wysoka).”

Pytanie 8
Czy razem z gablotami należy dostarczyć również sylikażele?

Odpowiedź Zamawiającego:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje sylikożeli

Pytanie 9
Czy czujki do systemu SSWiN oraz wilgotności i temperatury należy dostarczyć z gablotami?

Odpowiedź Zamawiającego:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje czujek do systemu SSWiN oraz wilgotności i temperatury.

Pytanie 10
„Sprężyny gazowe dla gablot pulpitowych: minimalna żywotność sprężyn gazowych 45 000 cykli i posiadanie przez producenta sprężyn Normy ISO/TS 16949”. Przywołana norma ISO/TS 16949 dotyczy systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym, czyli w firmach posiadających tę normę produkuje się urządzenia do motoryzacji. Opisane sprężyny gazowe będą wykorzystane do gablot pulpitowych, a firmy produkujące tego typu sprężyny gazowe posiadają równoważną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001. Czy zamawiający dopuszcza równoważną normę ISO 9001?

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza równoważną normę ISO 9001.

Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania aluminium zakładając, że efekt estetyczny i wytrzymałościowy zostanie spełniony zarówno w gablotach pulpitowych jak i w witrynach?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania aluminium. Zgodnie z OPZ „Konstrukcja wykonana z profili stalowych o grubości min. 2mm, obudowanych panelami z blachy stalowej”.

Pytanie 12
Czy do każdej z witryn należy dostarczyć dodatkowe wyposażenie tj. relingi, cztery półki szklane oraz szczelne zaślepki?

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak. Dodatkowe wyposażenie dotyczy każdej z witryn.

**************

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) poniżej progów unijnych wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, o nr ZD.25.2.2022 pod nazwą: Wykonanie i dostawa gablot wystawienniczych dla Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Pytanie:
Czy w gablotach wysokich patrz załącznik ( proporcje  gabloty zgodnie z zamieszczonym opisem ) – 40 punktów oświetleniowych nie spowoduje kakofonii światła i efekt będzie taki ze patrząc z dowolnego punktu któryś z reflektorów będzie oślepiał.
Według nas z powodzeniem wystarczy po 4 punkty świetle na półkę

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje zmiany opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie:
Wyłączenie prądu na 48 godzin praktycznie się nie zdarza. Czy jest sensowne stosowanie rozwiązania podtrzymującego oświetlenie  przez 48 godziny jeśli muzeum jest czynne przez 7 godzin dziennie. Czyli gabloty powinny pracować bez zasilania z sieci przez prawie 7 dni po 7 godzin. Prawdopodobnie takie wyłączenie prądu będzie powodowało zamknięcie całego muzeum. Koszt zastosowania rozwiązań podtrzymujących oświetlenie będzie się kształtował  w granicach 80,000,00zł netto – może te środki warto wydać na inne potrzebne muzeum cele – przepraszam ale jestem o tym przekonany.
Takie podtrzymanie miałoby sens gdyby gabloty były wyposażone np. w aparaturę podtrzymująca dynamicznie wilgotność na stałym poziomie. Za te pieniądze można by w 4 gablotach zastosować aktywną kontrole wilgotności

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje zmiany opisu przedmiotu zamówienia

 

****************

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki
SWZ
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – gabloty wystawiennicze 2023
Załącznik Nr 2 Wzór umowy
Załącznik nr 3 formularz oferty
Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 5 Wykaz dostaw
Załącznik nr 6 Grupa Kapitałowa


Opublikowano

in

by

Tags: