Biuletyn Informacji Publicznej

ul. Katedralna  8
14-530 Frombork

Ogłoszenie o zamówieniu usługi Ochrona osób i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w roku 2024

Frombork, dnia 17 października 2023 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi
Ochrona osób i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w roku 2024

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5820003299
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Katedralna 8
1.5.2.) Miejscowość: Frombork
1.5.3.) Kod pocztowy: 14-530
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 – Elbląski
1.5.7.) Numer telefonu: 552440070
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumkopernika.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkopernika.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
OCHRONA OSÓB I MIENIA MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA
WE FROMBORKU W ROKU 2024
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5dc00087-641c-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00445615
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062324/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 OCHRONA OSÓB I MIENIA MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU W ROKU 2024.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5dc00087-641c-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email sekretariat@muzeumkopernika.pl Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku u (14-530) ul. Katedralna 8, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika ; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo.ecbp@wp.pl lub tel. kom. 501 593 977; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą OCHRONA OSÓB I MIENIA MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU W ROKU 2024;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 „p.z.p.”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 „p.z.p.” przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych „p.z.p.”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia), b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z „p.z.p” oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych.
2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.\

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.25.2.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 359468,48 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Ochrona Osób i Mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w roku 2024, zlokalizowanego przy ul. Katedralna 8 we Fromborku w sposób określony w projekcie umowy oraz w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1995).
2. W ramach ochrony osób i mienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi polegającej na ochronie fizycznej przed kradzieżą, zniszczeniem lub innymi zagrożeniami obiektów wchodzących w skład Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz mienia w nich się znajdującego, jak również ochronę przed naruszeniem nietykalności cielesnej, utratą życia lub zdrowia osób w nich przebywających.
3. Miejsce realizacji zamówienia:
1) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – Wzgórze Katedralne we Fromborku, ul. Katedralna 8, t. j.:
a) Dawny pałac biskupi,
b) Kanonia Najświętszej Marii Panny,
c) Dom kustosza,
d) Baszta Kustodii,
e) Nowy Wikariat (klatka schodowa wschodnia),
f) Brama południowa,
g) Wieża Kopernika,
h) Planetarium (znajdujące się w przyziemiu dzwonnicy).
2) Zespół poszpitalny Św. Ducha przy ul. Starej 6 we Fromborku;
3) Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Ronin 25, 14 – 530 Frombork.
4. Wymiar realizacji zamówienia:
1) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – Wzgórze Katedralne we Fromborku, ul. Katedralna 8:
a) w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku (wyłączając 9 dni wolnych od pracy w 2024 roku zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika nr 22/2023 z dnia 02.10.2023 r.), 16 h na dobę przez 7 dni w tygodniu,
b) 9 dni w 2024 r. (tj.: 1 i 6 stycznia, 31 marca, 1 kwietnia, 1 i 11 listopada, 24, 25 i 26 grudnia) 24 h na dobę przez ww. 9 dni;
2) Zespół Poszpitalny Św. Ducha przy ul. Starej 6 we Fromborku:
a) w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku – wyłączając 42 dni wolnych od pracy w 2024 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika nr 22/2022 z dnia 02.10.2023 r.), 16 h na dobę przez 7 dni w tygodniu;
b) 42 dni w 2024 r. (tj.: 1 i 6 stycznia, 31 marca i 1 kwietnia, 1 i 11 listopada, 24, 25 i 26 grudnia oraz 8, 15, 22, 29 stycznia, 5, 12, 19, 26 lutego, 4, 11, 18, 25 marca, 8, 15, 22, 29 kwietnia, 2, 9, 16, 23, 30 września, 7, 14, 21, 28 października, 4, 18, 25 listopada, 2, 9, 16, 23, 30 grudnia – 24 h na dobę przez ww. 42 dni – 1 obiekt przez 24 h);
c) ponadto w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku Decyzją Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika 18 dni w 2023 r. (tj.: 6, 13, 20, 27 maja, 3, 10, 17, 24 czerwca, 1, 8, 15, 22, 29 lipca, 5, 12, 19, 26 sierpnia – 24 h na dobę przez ww. 17 dni – 1 obiekt przez 24 h).
3) Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Ronin 25, 14 – 530 Frombork:
w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku: przez 7 dni w tygodniu przyjmowanie transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych z obiektu do bazy elektronicznego systemu ostrzegania oraz zapewnienie interwencji grup interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne w razie zagrożenia w gwarantowanym czasie.
5. Łączna szacunkowa liczba godzin ochrony obiektów wymienionych w pkt. 4 w okresie 12 miesięcy wynosi – 12 256 godzin.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 – Usługi ochroniarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełni go Wykonawca, który zgodnie z podziałem obowiązków w ramach konsorcjum będzie wykonywał czynności dla których niezbędnym jest posiadanie koncesji.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawcy spełnią go razem.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane wraz z
załączeniem dowodów – referencji – należytego wykonania przedmiotu zamówienia) polegające na ochronie osób i mienia spełniające łącznie następujące wymagania:
a) usługi były lub są realizowane w sposób nieprzerwany przez okres, co najmniej 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert,
b) co najmniej jedna usługa była lub jest realizowana w muzeum,
c) co najmniej jedna usługa o wartości minimum 200 000 zł. brutto.
Przez zamówienie wykonane należy rozumieć:
a) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
b) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 „p.z.p.”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 „p.z.p.” dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 „p.z.p.”, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 5 do SWZ;
4) Aktualną Koncesję na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia uzyskane zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995);
5) Opłaconą polisę na kwotę co najmniej 1.000.000 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN;

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia zgodnie z informacją zawartą w SWZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-24 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-22


Opublikowano

in

by

Tags: